O Banku

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

DEKLARACJA
określająca zasady polityki informacyjnej Banku Handlowego
w Warszawie S.A. i kontaktów Banku z mediami oraz określająca
zakres informacji, które Bank udostępnia w swojej siedzibie
i na stronach internetowych

Biorąc pod uwagę, że określenie przejrzystych i jasnych zasad prowadzenia polityki informacyjnej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz zasad dotyczących kontaktów z mediami zapewnia spójne i rzetelne informacje przekazywane opinii publicznej na temat Banku oraz realizując złożone przez Zarząd Banku oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, przyjmuje się następującą Deklarację określającą zasady polityki informacyjnej Banku Handlowego w Warszawie S.A. i kontaktów Banku z mediami oraz określającą zakres informacji, które Bank udostępnia w swojej siedzibie i na stronach internetowych.

Wielkość i pozycja rynkowa Banku Handlowego w Warszawie S.A. działającego pod marką Citi Handlowy, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także przynależność Banku do Citi, jednej z największych instytucji finansowych świata sprawiają, że istnieje duże zapotrzebowanie na informacje o działalności Banku. Uzyskaniem informacji o Banku zainteresowani są akcjonariusze, inwestorzy, analitycy, media, klienci oraz osoby z różnych względów zainteresowane działalnością Banku.

Zamierzeniem Banku jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych wszystkich osób i instytucji zainteresowanych informacjami o spółce. Bank dokłada wszelkich starań, aby dostęp do informacji w zakresie obowiązujących spółkę przepisów prawa był równy i aby każda z zainteresowanych grup była traktowana w zakresie udzielania informacji z jednakową troską i zaangażowaniem. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby jej udziałowców oraz klientów.

Zakres informacji przekazywanych przez Bank jest w znacznym stopniu określony obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi oraz wynika z roli instytucji zaufania publicznego, jaką pełni Bank.

Najważniejsze akty prawne, mające decydujący wpływ na politykę informacyjną Banku to ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe , ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi , ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Banku oraz Departament Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu desygnowany do zarządzania działaniami informacyjnymi Banku, koordynują jego politykę informacyjną. Odbywa się ona na dwóch płaszczyznach. Jedna to obowiązki informacyjne, wynikające z faktu bycia spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank, który jest notowany na GPW jako " Bank Handlowy w Warszawie S.A." wypełnia obowiązki informacyjne, którym podlegają spółki giełdowe, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Przekazywanie informacji wynikających z tego aktu prawnego zapewnia opinii publicznej równy dostęp do informacji na temat bieżącej działalności spółki oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Są one dostępne za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej.

Drugą płaszczyzną, na której realizowana jest polityka informacyjna Banku, są wszelkie ogólnodostępne źródła informacji o Banku, których celem jest pełne i jak najszersze dotarcie do opinii publicznej za pomocą różnych kanałów informacyjnych i form komunikacji opracowanych przez Bank. Należą do niej m.in. takie formy komunikowania się z otoczeniem jak:

 • konferencje prasowe,
 • informacje prasowe,
 • strona internetowa Banku,
 • biuletyny dla klientów,
 • media społecznościowe.

W strukturze Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, którym kieruje Dyrektor pełniący jednocześnie funkcję rzecznika prasowego Banku, znajduje się Biuro Prasowe, które na bieżąco dostarcza aktualnych informacji przedstawicielom środków masowego przekazu. Zadaniem tej komórki organizacyjnej Banku jest również udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania przedstawicieli mediów, które nie spowodują ujawnienia tajemnicy bankowej, tajemnicy handlowej lub innych informacji, które mogłyby w jakikolwiek sposób przyczynić się do osłabienia pozycji konkurencyjnej Banku.

W zakresie przekazywanych informacji finansowych Biuro Prasowe jest wspierane przez Biuro Planowania Finansowego i Relacji Inwestorskich, które nadzorowane jest przez Dyrektora Finansowego Banku. Biuro to odpowiedzialne jest za obsługę informacyjną inwestorów i analityków finansowych. Odpowiedzi na zapytania inwestorów udzielane są niezwłocznie po otrzymaniu zapytania, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych. Termin ten może zostać wydłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uprzednim poinformowaniu inwestora o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi. Departament Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu wspiera Biuro Planowania Finansowego i Relacji Inwestorskich w zakresie zapewnienia spójności informacji udzielanych środowisku inwestorskiemu z polityką informacyjną Banku.

W Banku obowiązują wewnętrzne akty normatywne regulujace sferę kontaktów zewnętrznych. Są to: Zarządzenie nr 252/DK Prezesa Zarządu Banku z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie obowiązków informacyjnych Banku Handlowego w Warszawie S.A., jako emitenta papierów wartościowych, Postanowienie nr P-8/PF Dyrektora Finansowego Banku z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Banku w zakresie sporządzania raportów okresowych oraz trybu i terminów ich wykonywania, Zarządzenie nr 107/DK Prezesa Zarządu Banku z dnia 30 czerwca 2004 r. dotyczące Polityki Banku w zakresie kontaktów z mediami oraz prowadzonych działań marketingowych.

Pracownicy Banku Handlowego w Warszawie S.A., jako podmiotu należącego do grupy kapitałowej Citi, są zobowiązani również do przestrzegania zasad określonych w dokumencie "Zasady Postępowania Pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A.". Dokument ten stanowi istotny element regulacji wewnętrznych, które decydują o polityce informacyjnej Banku wobec opinii publicznej. Reguluje on m.in. zasady reprezentowania Citi wobec Klientów, zewnętrznych kontrahentów oraz środków masowego przekazu.

Pełen zakres informacji, które Bank udostępnia na swoich internetowych stronach informacyjnych, w oddziałach oraz w swojej siedzibie uwzględnia:

a) Ofertę produktową z poszczególnych obszarów Banku tj.:

 • bankowość dla Klientów indywidualnych,
 • bankowość dla Mikroprzedsiębiorstw,
 • bankowość dla Przedsiębiorstw i Korporacji,

b) O Banku

 • Misja
 • Władze Banku
 • Historia
 • Grupa kapitałowa
 • Polityka informacyjna
 • Ład korporacyjny
 • Regulacje wewnętrzne (w tym Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej Banku, Statut Banku)
 • Regulacje UE
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Odpowiedzialność społeczna
 • Jakość
 • Rejestr przedsiębiorców
 • Aktualności

c) Relacje inwestorskie

 • Aktualności
 • Spółka
 • Informacje finansowe
 • Raporty bieżące
 • Walne zgromadzenia
 • Kalendarium
 • Akcje na giełdzie
 • Analitycy sell-side
 • Ratingi
 • Kontakt dla inwestorów

d) Wirtualne biuro prasowe

 • Informacje Prasowe
 • Materiały dla mediów (m.in. zdjęcia, prezentacje)
 • Kontakt dla mediów

e) dodatkowo na stronach internetowych Banku można znaleźć informacje dot.:

 • Domu Maklerskiego Citi Handlowy
 • Ofert pracy,
 • Sieci Placówek Banku,
 • Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.